bezárás

Felvételi


A doktori felvételi jelentkezés határideje: 2019. április 15. (postabélyegző dátuma)

További részletek (a jelentkezés menetéről, a beadandó dokumentumokról):

témahirdető

téma címe

Albert Ádám

A múzeum alakváltozásai: funkció, tartlom és képi megjelenés (pdf)

Beke László

Tér és idő

Beke László

Fény és mozgás

Beke László

Kísérleti művészet

Beke László

 

Művészet és társadalom

Bóna István

A műalkotások kiegészítésének és rekonstrukciójának elméleti és gyakorlati kérdései

Bodóczky István Művészet és nevelés
Bodóczky István Art and education
Bodóczky István Transzdiszciplináris tematikák, megközelítések
Bodóczky István Transdisciplinary issues, approaches in contemporary art

Csanádi Judit

A kortárs előadóművészetek vizualitása

Csanádi Judit

Visuality of Contemporary Performing Arts

Előd Ágnes

Digitális és manuális alakítás

Előd Ágnes

Új interfészek, interaktív technikák háromdimenziós sztereoszkópikus valós idejű vizualizációs alkalmazásokhoz

Előd Ágnes

 Robotkaros prototyping (pdf)

Előd Ágnes Industrial robots in prototyping (pdf)
Eperjesi Ágnes Az "Oktatási fordulat" szerepe a művészeti gyakorlatban
Eperjesi Ágnes Érzékszervi kapcsolatok (pdf) ÚJ!
Eperjesi Ágnes  A megismerés eszközei (pdf) ÚJ!

Farkas Ádám

A rekonstrukció, a parafrázis, az átértelmezés lehetőségei a jelenkor szobrászatában

Farkas Ádám

A XXI. Század plasztikai problematikái kertben, parkban, tájépítészetben

Felsmann Tamás

A művészi jel és az interszubjektivitás a vizuális kommunikációban

Galambos Éva Festett tárgyak anyagvizsgálatai, kutatása

Görbe Katalin

Vászonkép restaurálás

Káldi Kata  

Kékesi Zoltán

(megjegyzés: 2019-ben nem hirdet doktori témát)

A művészet a társadalmi térben (pdf)

Kerezsi Nemere

Természeti jelenségek, rendszerek, folyamatok és társadalomszervezési modellek parallel vizsgálata (pdf)

Kerezsi Nemere Parallel analysis of natural phenomena, systems, processes and social organization models using artistic tools (pdf)

Kicsiny Balázs

Műalkotás, mint kronométer

Kicsiny Balázs

The artwork as a chronometer

Kicsiny Balázs

Határesetek módszertana

Kicsiny Balázs

The methodology of art on the threshold

É. Kiss Piroska

"Talált helyszín", avagy az épített környezet, mint teátrális színtér (pdf)

É. Kiss Piroska

'Site-specific Performance: a Mirror of the Community (pdf)

KissPál Szabolcs

Művészet, társadalmi igzságosság és kultúra (pdf)

KissPál Szabolcs

Art, social justice and culture (pdf)

Kőnig Frigyes

Térábrázolás és téralkotás a képzőművészetben

Lengyel András

Alexandrai könyvtártól az Internet Galaxisig

Maurer Dóra

Komplex szín-tanulmányok

Menasági Péter Természet – Ember – Művészet  ÚJ!
Orosz Katalin

Szerves anyagú történeti, iparművészeti műtárgyak feldolgozó kutatása (pdf) ÚJ!

Peternák Miklós

Médiaművészet, médiatörténet, képelmélet

Peternák Miklós Intermédia

Radák Eszter

Hogyan viszonyulhat az elméleti kutatás a gyakorlati műtermi munkához?

Révész László

An example of Contemporary Pictorial Narration (pdf)

Sass Valéria

Az alkotói folyamat mint művészeti kategória. A néző mint az alkotói folyamat része

Siegel, Allan  

Somorjai-Kiss Tibor

Nyomódúc + számítógép. Nemes grafikai eljárások és a számítógépes grafika kölcsönhatása

Sugár János

Formaképzési utópiák

Sugár János

Form-making Utopias

Szegedy-Maszák Zoltán

„Minta a szőnyegen” – hogyan képes, hogyan kénytelen az alkotó előre látni műve értelmezéseit?

Szegedy-Maszák Zoltán

A médiaarcheológia mint a kísérletező művész munkamódszere

Szoboszlai János

Az eredetiség a kortárs képzőművészetben (pdf)

Szoboszlai János

Kisajatitason alapuló művészet (pdf)

Szoboszlai János

A társadalmilag elkotelezett művészet (pdf)

Varga Tünde

Művészet, intézmény, kritika (pdf)

Varga Tünde

Art, Institution, Critique

Varga Tünde A kortárs dokumentumfilm és videóművészet politikai és társadalmi kérdések tükrében
Varga Tünde The contemporary documentary and video art in the context of social and political criticism (pdf)
Zeke Edit A színpadi látvány, díszlet és jelmez kölcsönhatása (pdf)