bezárás

Jelentkezés művészeti fokozatszerzésre egyéni felkészülés esetében 2022.

A doktori képzés új rendszere

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26095. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

Doktori Iskolánkba jelentkezni a 2022-ben az aktuális témakiírások alapján lehet:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116

Egyéni fokozatszerzésre pályázhat az a jelölt, aki a hazai és nemzetközi művészeti szcéna aktív, elismert szereplője. Munkássága - beleértve a művészeti kutatásait is – jelentős, önálló és eredeti eredményekkel bizonyítja a doktori cím megszerzésére való alkalmasságát.

A jelentkező az eljárás keretében dokumentumokkal igazolja, hogy addigi pályája során jelentős művészeti/alkotói illetve tudományos  eredményeket ért el, és kellő kutatói jártasságra tett szert, és a szervezett doktori képzés által nyújtottakkal egyenértékű ismereteket szerzett.

Egyéni fokozatszerzés esetén a jelölt nem vesz részt az első 2 éves képzésben, hanem az ún, "komplex vizsga" letételével kezdi, melynek sikeres teljesítését követően 2 éven belül kerülhet sor a doktori védésre és a mestermunka bemutatására. Ez idő alatt hallgatói jogviszonyba kerül, költségtérítést fizető hallgatóként, melynek díja: 350000HUF/szemeszter

A doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok ill. az egyetem szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

A doktori fokozatszerzés költségtérítésének összege: 186 000 Ft, ami tartalmazza az oklevél kiállításának díját is magyar és angol nyelven.

Jelentkezési időszak: 2022. április 15. éjfélig

A felvételi pályázat dokumentumait digitálisan (e-mailben) kérjük megküldeni.

 • digitális küldemény követelményei

e-mailcím:
e-mail tárgya: dla_felveteli_2022_[jelentkezo_vezeteknevekeresztneve] (pl. dla_felveteli_2022_mintamargit)
mellékletek mérete: max. 1MB/dokumentum
mellékletek formátuma: pdf (a szöveges tartalmakat a komputer felismeri, tehát NEM képfájl)
mellékletek elnevezése: [melleklet_neve]_dla_felveteli_2022_[jelentkezo_vezeteknevekeresztneve] (pl. jelentkezesi_lap_dla_felveteli_2022_mintamargit)

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

pályázati mappa (a pályázatot kérjük összefűzni):

 1.  jelentkezési lap, azon megjelölve a választott téma és témavezető
 2. kérvény a Doktori Tanácsnak címezve arra vonatkozóan, hogy a jelölt kéri a szervezett képzés alóli felmentést
 3. az értekezés tervezett címe és témavázlata (kb. 3-5 oldal) irodalomjegyzékkel
 4. témavezető írásbeli elfogadó nyilatkozata
 5. egyetemi diploma másolata
 6. középfokú nyelvismeret igazolása (államilag akkreditált középfokú komplex nyelvvizsga)

megjegyzés:

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. § kimondja:

(11)  A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót illetve a doktorjelöltet.

 1. részletes szakmai önéletrajz
 2. a felvételi díj -20000 Ft - befizetését igazoló bizonylat (banki átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni: "DLA felvételi eljárási díj -egyéni + a jelentkező neve + a jelentkező lakcíme" (Amennyiben ettől eltérő adatokkal kéri a számla kiállítását, úgy azt mindenképp előzetesen jelezze e-mailben!)")
 3. erkölcsi bizonyítvány

portfólió (portfólió és mestermunka)
a képzőművészeti tevékenység dokumentációja (összefűzött portfólió) és a mestermunka vagy annak tervdokumentációja

Kérjük,

hogy a jelentkezők vegyék fel személyesen a kapcsolatot a választott téma vezetőjével, majd a témavezető pozitív döntését követően írassák alá a témavezetői nyilatkozatot, mely tanúsítja, hogy a választott témavezető a jelentkezést elfogadta.
A témavezetők elérhetősége megtalálható a doktori adatbázisban: www.doktori.hu

(Amennyiben szükséges, kérheti a titkárságtól e-mailben a témavezető elérhetőségét.)

A fokozatszerzési eljáráshoz benyújtott, pályaképet dokumentáló írásos és vizuális anyag, valamint a doktori témavázlat legyen világos, jól áttekinthető. A jelentkező ismerje a választott kutatási témához kapcsolódó szakterületet, legyen tájékozott a hazai és nemzetközi kortárs művészet terén. A szóbeli meghallgatás keretében kérjük a korábbi munkásságon alapuló kutatási tématerv rövid (max. 15 perces) bemutatását.

Jelentkezési lap letölthető itt>>
Témavezetői nyilatkozat letölthető itt>>

A határidőn túl érkezett valamint hiányos pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A szóbeli meghallgatás időpontjáról a jelentkezőket e-mailen valamint a honlapunkon értesítjük.

Tervezett dátum: 2022. május-június 2-3 napban

Doktori Iskolánkról bővebb információk megtalálhatók itt:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=74

Általános információk a doktori iskolákról és képzésekről megtalálhatók az Országos Doktori Tanács honlapján:
www.doktori.hu

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

 1. A pályázat 2 részből/darabból áll: - pályázati mappa; - képanyag (portfólió)
 2. A pályázat szövegének címlapján a következő adatok szerepeljenek:
  Magyar Képzőművészeti Egyetem
  Pályázat művészeti DLA egyéni fokozatszerzésre
  2022.
  név
  disszertáció tervezett címe
  választott témavezető neve
 3. A jelentkezési adatlapot SZÁMÍTÓGÉPEN kérjük kitölteni. Az olvashatatlan vagy hiányosan kitöltött adatlapokat nem tudjuk elfogadni.
 4. Doktori fokozat megszerzéséhez előfeltételként kizárólag egyetemi (MA) diploma fogadható el, főiskolai tanári képesítést nyújtó diploma nem.
 5. Követelmény a művészeti ág műveléséhez szükséges nyelvismeret igazolása középfokon. Az államilag akkreditált vizsgaközpontok és vizsgák megtalálhatók a www.nyak.hu oldalon. Idegen nyelvű diploma felsőfoknak, idegen nyelvű érettségi bizonyítvány középfoknak felel meg.
 6. Részletes szakmai életrajzot kérünk
 7. PORTFÓLIÓ: nyomtatott és elektronikus verziót is fogadunk, 1 példányban. A fedőlapon olvashatóan szerepeljen a jelölt neve. A CD/DVD-t névvel és a tartalmával kapcsolatos információkkal ellátva kérjük beapplikálni/beleragasztani a nyomtatott verzióba, vagyis ne különállóan szerepeljen, hogy ne keveredhessen el. A fotók, printek mellett a következő adatokat kérjük feltüntetni:
  mű címe, -dátum, -technika, -méret.
 8. Doktori disszertáció témavázlata irodalomjegyzékkel: (terjedelme kb. 3-5 oldal/6-10 000 leütés) a jelölt a szöveget egyeztetheti a választott témavezetővel. Érdemes megfogalmazni, hogy a jelölt miért kíván doktori (DLA) fokozatot szerezni és miért ebben a Doktori Iskolában.
 9. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot is kérjük csatolni. Az eljárási díj 20000 Ft, melyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem bankszámlájára kérünk befizetni, lehetőleg banki átutalással. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni: "DLA felvételi eljárási díj -egyéni"

A számlatulajdonos:                          Magyar Képzőművészeti Egyetem,

A számlatulajdonos címe:                  1062. Budapest, Andrássy út 69-71

A számlatulajdonos számlaszáma:     10032000-01426751-00000000

A számlatulajdonos adószáma:          15308940-2-42

 1. Kérjük az anyagokat megfelelő módon összefűzni (sín, spirál, hőkötés stb.). Az adatlapot is kérjük beletenni, vagyis: - 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9 pontokkal megjelölt feltételek összefűzve együtt szerepelnek, portfólió külön.