bezárás

Felvétel Művészeti Doktorandusz képzésre 2019.

A doktori képzés új rendszere

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26095. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

Témahirdetők:

Doktori Iskolánkba jelentkezni a 2019/2020-as tanévben várhatóana következő témahirdetőkhöz lehet:

Az aktuális témakiírások megtekinthetők, letölthetők itt illetve itt (A felület még frissül , épp ezért javasoljuk, hogy 2019. március folyamán ellenőrizze ismét, illetve vegye fel a kapcsolatot a potenciális témavezetőjelöltjével!):
 

Képzési formák a finanszírozást illetően: államilag támogatott és költségtérítést fizető képzés

Mindkét képzés időtartama és ugyanarra a fokozatszerzési eljárásra jogosít fel.

a képzés költségtérítésének összege:  350 000 Ft/szemeszter

 

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési időszak: 2019. április 15. éjfélig (postabélyegző dátuma)
FIGYELEM!
Postai feladást kérünk.


A felvételi pályázat dokumentumait digitálisan (e-mailben) ÉS papírformátumban (nyomtatva, összefűzve, borítékolva postai küldeményként) is kérjük megküldeni.

 • digitális küldemény követelményei

e-mailcím:
e-mail tárgya: dla_felveteli_2019_[jelentkezo_vezeteknevekeresztneve] (pl. dla_felveteli_2019_mintamargit)
mellékletek mérete: max. 1MB/dokumentum
mellékletek formátuma: pdf (a szöveges tartalmakat a komputer felismeri, tehát NEM képfájl)
mellékletek elnevezése: [melleklet_neve]_dla_felveteli_2019_[jelentkezo_vezeteknevekeresztneve] (pl. jelentkezesi_lap_dla_felveteli_2019_mintamargit)
 

 • postai küldemény követelményei

postacím: Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
A borítékra kérjük ráírni: dla_felveteli_2019_[jelentkezo_vezeteknevekeresztneve] (pl. dla_felveteli_2019_mintamargit)
A pályázati anyagot praktikusan, ízlésesen összefűzve a dokumentumok alábbi sorrendjében kérjük.
Jól láthatóan kérjük a mappa borítóján is szerepeltetni a jelentkező nevét, elérhetőségeit (e-mailcím, telefonszám, weboldal -ha van)

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

pályázati mappa (a pályázatot kérjük összefűzni):
1- jelentkezési lap, azon megjelölve a választott téma
2- témavezető írásbeli elfogadó nyilatkozata
3- egyetemi diploma másolata
4- középfokú nyelvismeret igazolása (államilag akkreditált középfokú komplex nyelvvizsga)

megjegyzés:

A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. § kimondja:

(11)  A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót illetve a doktorjelöltet.

5- részletes szakmai önéletrajz
6- munkaprogram terve a 2+2 éves képzés első 2 évére vonatkozóan
7- a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat (banki átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni: "DLA felvételi eljárási díj")

8- erkölcsi bizonyítvány

 • portfólió
  a képzőművészeti tevékenység dokumentációja (összefűzött portfólió vagy digitális hordozó)

Kérjük,
hogy a jelentkezők vegyék fel személyesen a kapcsolatot a választott téma vezetőjével, majd a konzultáció után és a témavezető pozitív döntését követően írassák alá a Témavezetői nyilatkozatot, mely tanúsítja, hogy a választott témavezető a jelentkezést elfogadta.
A témavezetők elérhetősége megtalálható a doktori adatbázisban: www.doktori.hu

A felvételi értékelés szempontjai

A felvételi eljárás célja a legalkalmasabb jelöltek kiválasztása a jelentkezők közül, minthogy a DI csak korlátozott számú doktoranduszt fogadhat. A döntés a benyújtott pályázatok, az alkalmasság, az alkotói pálya, a munkaterv minősége alapján történik, melyhez a személyes találkozás alkalmából, a felvételi beszélgetésen kiegészítő információkat kaphat a Bizottság a jelölttől.

Az MKE doktori képzésről szóló szabályzata szerint a doktori iskolába a meghirdetett doktori témák egyikéhez kapcsolódó egyéni munkaprogram tervével lehet felvételt nyerni, amely tartalmazza a doktorandusz tervezett művészeti alkotó- és kutatómunkájának leírását a választott témának megfelelő ütemezésben, a képzési időszak egészére vonatkozóan. Ebből adódóan a Felvételi Bizottság a felvételi vizsgát követően az egyéni munkaterv megvalósíthatóságát és a bemutatott műveket egyaránt értékeli. Mivel a DLA fokozat elsősorban az egyetemi oktatói életpályát választók számára szükséges, ezért a Felvételi Bizottság a döntésnél mérlegelheti az oktatói alkalmasságot.

A felvételi eljáráshoz benyújtott, pályaképet dokumentáló írásos és vizuális anyag, valamint az egyéni munkaprogram legyen világos, jól áttekinthető. A felvételiző ismerje a választott kutatási témához kapcsolódó szakterületet, legyen tájékozott a hazai és nemzetközi kortárs művészet terén. A felvételi beszélgetés alkalmából lehetséges a kutatási tématerv (vagyis az egyéni munkaprogram, s nem a korábbi munkásság) rövid (max. 5 perces) prezentációja, ha a jelölt ezt igényli.

További információ  kérhető a MKE doktori tanulmányi irodájában:

T. Láncos Eszter

MKE Doktori Iskola, tanulmányi előadó

Stipendium Hungaricum Intézményi Koordinátor

+36 1 354 1642

1063 Budapest, Bajza utca 39.

(bejárat Kmety Gy. utca felől)

Jelentkezési lap letölthető itt>>
Témavezetői nyilatkozat letölthető itt>>

A határidőn túl érkezett valamint hiányos pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A szóbeli felvételi eljárás időpontjáról a jelentkezőket e-mailen valamint a honlapunkon értesítjük.
Tervezett dátum: 2019. május vége, június eleje 2-3 napban

Doktori Iskolánkról bővebb információk megtalálhatók itt:
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=74

Általános információk a doktori iskolákról és képzésekről megtalálhatók az Országos Doktori Tanács honlapján:
www.doktori.hu


TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI PÁLYÁZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

 1. A felvételi pályázat 2 részből/darabból áll: - pályázati mappa; - képanyag (portfólió)
 2. A pályázat szövegének címlapján a következő adatok szerepeljenek:
  Magyar Képzőművészeti Egyetem
  Pályázat művészeti DLA képzésre
  2019.
  név
  választott téma
  választott témavezető neve
 3. A jelentkezési adatlapot SZÁMÍTÓGÉPEN kérjük kitölteni. Az olvashatatlan vagy hiányosan kitöltött adatlapokat nem tudjuk elfogadni.
 4. FIGYELEM! A GÉPPEL (azaz NEM kézzel) kitöltött adatlapot kérjük digitálisan is megküldeni a címre, az adatok digitális kezelése érdekében.
 5. Doktori fokozat megszerzéséhez előfeltételként kizárólag egyetemi (MA) diploma fogadható el, főiskolai tanári képesítést nyújtó diploma nem.
 6. Követelmény a művészeti ág műveléséhez szükséges nyelvismeret igazolása középfokon. Az államilag akkreditált vizsgaközpontok és vizsgák megtalálhatók a www.nyak.hu oldalon. Idegen nyelvű diploma felsőfoknak, idegen nyelvű érettségi bizonyítvány középfoknak felel meg. A doktori fokozathoz megkövetelt 2. idegen nyelv alapfokon való igazolására is szükség lesz (a doktori fokozatszerzési eljárás, azaz az abszolutórium megszerzése után)
 7. Részletes szakmai életrajzot kérünk
 8. PORTFÓLIÓ: nyomtatott és elektronikus verziót is fogadunk, 1 példányban. A fedőlapon olvashatóan szerepeljen a jelölt neve. A CD/DVD-t névvel és a tartalmával kapcsolatos információkkal ellátva kérjük beapplikálni/beleragasztani a nyomtatott verzióba, vagyis ne különállóan szerepeljen, hogy ne keveredhessen el. A fotók, printek mellett a következő adatokat kérjük feltüntetni:
  mű címe, -dátum, -technika, -méret.
 9. Egyéni munkaprogram: 4 félévre lebontott munkaprogramot (terjedelme kb. 3-5 oldal/6-10 000 leütés) a jelölt a szöveget egyeztetheti a választott témavezetővel. Érdemes megfogalmazni, hogy a jelölt miért kíván doktori (DLA) fokozatot szerezni és miért ebben a Doktori Iskolában.
 10. A felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot is kérjük csatolni. Az eljárási díj 9000 Ft, melyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem bankszámlájára kérünk befizetni, lehetőleg banki átutalással. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni: "DLA felvételi eljárási díj"

A számlatulajdonos:                          Magyar Képzőművészeti Egyetem,

A számlatulajdonos címe:                  1062. Budapest, Andrássy út 69-71

A számlatulajdonos számlaszáma:     10032000-01426751-00000000

A számlatulajdonos adószáma:          15308940-2-42

   k.   Kérjük az anyagokat megfelelő módon összefűzni (sín, spirál, hőkötés stb.). Az adatlapot is kérjük beletenni, vagyis: - 1,2,3,4,5, 6,7, 8 pontokkal megjelölt feltételek összefűzve együtt szerepelnek. Portfólió külön.