bezárás

Dr. habil. Kicsiny Balázs DLA

egyetemi tanár
Website: http://www.balazskicsiny.com


Kutatás, oktatás

Mint a Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának adjunktusa oktatói feladatomnak tekintem, hogy a Doktori Iskola 3 éves képzése során a doktorandusz-hallgató megfelelő művészi és intellektuális mobilitással, alapos ismeretekkel rendelkezzen a kortárs művészetet meghatározó elméleti diskurzusban, elsajátítsa kutatói tevékenységhez elengedhetetlen kutatói metódusokat, egyéni módszertannal, művészi stratégiával rendelkezzen. Mindez elengedhetetlen a doktori disszertáció és mestermunka megfelelő színvonalú elkészítéséhez, a doktori védés magas színvonalához.

Szintén fontosnak tekintem a határozott művészeti, elméleti állásfoglalás, kritikai szemlélet, a vitakészség elsajátítását a hallgatókkal folytatott csoportos konzultációs gyakorlatok segítségével. A gyakorlatok célja a véleménynyilvánításnak, a művészeti magatartások, stratégiák kifejtése, megértése és különbözőségének elfogadása. A doktorandusznak alkalmassá kell válnia a 3 éves képzés hatására a nemzetközi kortárs művészeti szcénában történő aktív részvételre.

Szintén oktatói feladatom a Doktori Iskola elméleti előadásainak szervezése. Az általam kialakított előadás struktúra, egy a kortárs művészet szempontjából fontos tudományág (például: művészet szociológia, szociálpszichológia, poszt-strukturalista filozófia) tekinti a szemeszter meghatározó témájának.

Oktatói programom szempontjából szintén meghatározó a Doktori Iskola működésének, a hallgatók munkájának transzparenssé tétele, mind a hallgatók, mind pedig az érdeklődők számára.

Oktatási programomban különös hangsúlyt helyezek az alkotói és az elméleti tevékenység kiegyensúlyozottságára. A művészet és kutatás, a tudomány és művészet kapcsolata egyre nagyobb jelentőséggel bír a nemzetközi felsőoktatásban, a Doktori Iskola számára fontos, hogy részéve váljon ennek a nemzetközi hálózatnak. 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola doktorandusz képzésében fontosnak tekintem a nyitottságot, az interdiszciplináris vizuális reprezentáció elsajátítását.  Ugyanakkor a doktorandusznak el kell igazodnia a művészettörténetben, filozófiában, pszichológiában, illetve a jelenkor magas- és tömegkultúrájában.

A tervezett képzésben, az egyéni munkaprogramokban különös hangsúlyt kapnak olyan művészetpszichológiai, interpretációs feladatok, amelyek célja a hallgató kommunikációs készségének fejlesztése. Ennek keretében fontosnak tekintem:

 • Diskurzus kialakítását a kortárs művészet meghatározó résztvevőivel, mint: művészek, művészeti intézmények vezetői és a művészetet közvetítő kurátorok-kritikusok.

 • Interpretációs gyakorlatként a doktorképzés során készült műalkotások elemzése, felkészülés az eltérő interpretációs kihívásokra, kommunikációs készség kialakítása.

 • A nemzetközi kortárs művészeti diskurzus nyelvezetének megismerése, a diskurzusban említett alapművek tanulmányozása.

 • Konzultáció a Doktori Iskola tanárának, doktorandusz-hallgató témavezetőjének aktuális művészi tevékenységéről. Ennek részét képezi konzultáció konkrét kortárs művészeti projektekről. A projektek lebonyolításánál felmerülő művészi, adminisztratív, kommunikációs problémák közös elemzése.

 • Kreatív gyakorlatok művészettörténethez kapcsolódóan, amelyek célja, hogy a doktorandusz-hallgató alkotói mozgástere táguljon, mind az adott társadalmi mozgástérben, mind az elvont tér-idő fogalmakban.

 • Mivel a nyomtatott és az elektromos média egyre fontosabb szerepet játszik az kortárs művészet interpretációjában, „Média ismeret” keretében, meghívott előadókkal média-kultúrtörténeti előadások szervezése, illetve az aktuális vizuális média nyelv elemzése.

 • Mivel a kortárs művészet része és bizonyos szempontból kiszolgálója a jelenkori fogyasztói társadalomnak, előadások szervezése meghívott előadókkal a téma minél átfogóbb vizsgálatára.

 • A Doktori Iskola tanárának, a témavezetőnek és a doktorandusz-hallgatónak rendszeres konzultációja módszertani stratégiák kidolgozásával kapcsolatban. Ennek célja az elméleti-alkotó kutató tevékenység hatékonyságának javítása. Kutatás archívumokban, szellemi műhelyekben. Cél, hogy a doktorandusz-hallgató egyéni munkaprogram keretében a művészettörténeti ismereteken túl, filozófiai, kultúrtörténeti, szociológiai ismeretek kontextusába helyezze művét.

 • A technológiai fejlődésnek megfelelő új vizuális médiumok folyamatos elemzése, bemutatása, hagyományos médiumok elemzése.

 • „Gyorsreagálású vizuális feladatok (médiakritika)” az adott politikai-kulturális helyzethez kapcsolódik. Célja minimális eszközhasználattal (pl. ceruza, papír) „vizuális” naplóírás kialakítása, a pillanatnyi „hétköznapi” helyzet folyamatos individuális vizuális leképzése

 • Konzultáció magyar és külföldi állami művészettámogatási intézmények működési struktúrájáról (NKA, Arts Council of England) A pályázatok elkészítésének módszertani oktatása.

 • Közös kutatási programok kialakítása külföldi Doktori Iskolákkal.

Kicsiny Balázs

Budapest, 2011. március 17.