bezárás

Betűismeret II

Kód:

TGBETII

Oktató:

Auth Attila

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Tervezőgrafika Szakirány

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 32Gy 3
A tantárgy címe: Betűismeret / Betűírás és tipográfia
A tantárgy rövidített címe: Betűismeret
A tantárgy kódja: TGBET
Felelős tanszéke: Tervezőgrafika Tanszék
Oktatója: Auth Attila
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező a tervezőgrafikus hallgatók részére.
Képzési idő szemeszterekben: négy (4)
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? I.-VI.
Képzési idő hetente: I.-VI. szemeszterben heti kettő (2) óra (12x4=96).
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák összesen: I.-VI. szemeszterben 96 óra.
A tantárgy kredit értéke: 2-2-2-2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Sikeres felvételi vizsga a nappali tagozaton.
A félév végi számonkérése(ek) típusa(i): Gyakorlati munka értékelése és elméleti vizsga.
I. félévben aláírás,
II.-III. félévben gyakorlati jegy, és elméleti vizsga
IV. félévben vizsga.
Tanulmányi követelmények: A tipográfia tantárgy oktatása során közép és felső szintű tipográfiai szakemberek képzése valósul meg. A hallgatók olyan betűszerkesztési, betűírási, betűrajzolási, kompozíciós, arányrendszeri, egalizálási, betűanatómiai és manuális készségekre tesznek szert, melyek a szakmai tervezési és kivitelezési feladataikhoz grafikai, művészi fejlődésükhöz biztos alapot biztosítanak.
A végzett hallgatók jártasságot szereznek a tipográfiai és grafikai kivitelezési technológiák alapjaiból, mely nélkülözhetetlen előfeltétele a további oktatási fázisoknak, a tervezői folyamatok és kivitelezési eljárások elsajátításának és szakmai munkáik megkezdésének.
A hallgatók ismereteket sajátítanak el az írás és betűtörténetről, mint a kultúrtörténet a művészettörténet egy részéről, új ismeretei a már tanultakhoz kapcsolva, szerves összefüggésben egységesebb rendszerré alakul. Ismereti szinten sajátítják el az európai írás történetét, - annak előjeleitől kialakulásán át napjainkig - és az Európán kívüli (keleti, cirill, semita, arab, stb.) kultúrák írásainak alapvető elemeit. A művészet történet átfogó korszakaihoz kapcsolva teljes körű betűtörténeti ismeretekkel rendelkeznek a betű stíluskorszakairól, és jelentős mestereinek munkásságáról, életművéről. A betű osztályozási kategóriák és a betűtípusok ismeretének birtokában, képesek azokat felismerni, munkájuk során tudatosan használni, a típusokat rendszerezni. Tipometriai, nyomdai mértékrendszeri, felkészültségük hozzásegíti őket Layout-ok elkészítéséhez, különféle nyomdai munkák tervezéséhez, formátumuk, terjedelmük meghatározásához. Ismerik a tördelés, szöveg szerkesztés szabályait, képesek teljes könyvek, prospektusok szerkesztésére, tervezésére.
A hallgatók a tantárgy teljesítését követően átfogó kreatív tipográfiai tervezői ismeretekre tesznek szert professzionális szinten.
A tipográfia tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítják a betű történetét mint az egyetemes kultúr- és művészettörténet részét, jártasságot szerezzenek a betűtípusok ismeretében helyes használatában, tördelési nyomdatechnikai ismereteket szerezzenek, művészi munkáik során helyesen alkalmazzák a tanultakat. A tervező grafikus hallgatók számára ezenkívül megalapozza a főtárgyat a tervezőgrafikai szaktervezést és a kiegészítő szaktárgyakat (arculattervezés, ornamentika és heraldika, könyvkötészet, művelődéstörténet, szaktörténet, papíripari és csomagolóipari technológiák, nyomdaipari ismeretek). Magabiztos manuális képzettséggel rendelkezzen feladatok megvalósításához a betűszerkesztési, betűírási, betűrajzolási, kompozíciós, arányrendszeri, egalizálási feladatok megoldásához. Kalligrafikai előképzése lehetővé teszi számára hogy e terület irányába fejlessze tovább képességeit. Az oktatás során szerezzen kellő jártasságot a logotípia tervezési, a tördelési, a képszerkesztési, a kiadvány szerkesztési feladatok számítógép által nyújtott lehetőségeinek használatában. Ismerje a legújabb technikai lehetőségeket, a tervezés, az egyedi-, és a nyomdai kivitelezések lehetőségeit. A tipográfiailag felkészített hallgató a kellő szakmai gyakorlat megszerzése után legyen képes a tervezéstől a megvalósításig, a grafika és a nyomdatechnika területén járatlan megrendelő részére segítséget nyújtani, kiadványok managelését, kivitelezési művezetését elvégezni. Mint végzett szakember tervezőként, szaktanácsadóként, tördelő szerkesztőként, vehet részt - kreatív tagját alkotva - a megrendelő és a nyomda közötti folyamatnak.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az elméleti felkészültség ellenőrzése szóbeli vizsgán történik. A gyakorlati felkészültség ellenőrzésének módja a meghatározott mennyiségű feladatok elvégzésének határidőre való beadása.
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzatokat az elért elméleti felkészültség színvonala, a feladatok mennyiségi és határidős megléte, de legfőképp az elkészített feladatok minősége határozza meg.
Vizsgakövetelmények: Az a hallgató tehet vizsgát aki a kiadott feladatokat mennyiségileg teljesítette.
Oktatási módszerek: A hallgatók elméleti oktatása előadások során valósul meg. Ezeken a hallgatók a szakirodalomban megtalálható ismereteket kapnak amit az előadás során egyéni jegyzeteléssel tudnak bővíteni.
A gyakorlati oktatás egyedi korrektúra keretében történik, itt a feladathoz ill. a hallgató egyéniségéhez igazított egyedi megoldásokat kínálunk fel, értékeljük az elkészült terveket, segítünk azok kiválasztásában, megoldástípusokat ismertetünk, megoldását segítő önálló választási helyzetbe hozzuk a hallgatókat.
Javasolt tanulási módszerek: A tanórán meghatározott feladatok hiánytalan, gondos és pontos elkészítése a tanórán egyénileg kialakított korrektúra mellett. A feladatok délelőtti csoportos és otthoni egyéni folytatása, befejezése. Tervezési feladatok esetén több elmélyült terv, ötlet felvázolása után az egyedileg kialakított korrektúra figyelembevételével, mérlegelésével a végleges tervváltozat kialakítása. Az elméleti tárgykörök pontos elsajátítása, adaptálási képesség fejlesztése.
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak aránya: 100%
A hallgató egyéni munkával megoldható feladatainak típusa: A tantárgy alapozó feladatai egyéni munkával oldhatóak meg. A tervezőművészeti feladatok természetszerűleg szintén kizárólag egyéni megoldásokat igényelnek. Az elméleti tárgykörök elsajátítása természetesen egyéni munkával megoldható feladat. Közös vagy kiscsoportos feladatok a 3-4 szemeszter során kiadott tördelési, ill. bizonyos tervezési feladatok kapcsán lehetséges, ahol a téma széles körű tájékozódást, anyaggyűjtést esetleg sokrétű technikai felkészültséget igényel.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tipográfia tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgató magabiztos manuális képzettséggel rendelkezzen a tipográfiával kapcsolatos feladatok megvalósításához a betűszerkesztési, betűírási, betűrajzolási, kompozíciós, arányrendszeri, egalizálási feladatok megoldásához. Kalligrafikai előképzése lehetővé teszi számára hogy e terület irányába fejlessze tovább képességeit. Az oktatás során szerezzen kellő jártasságot a logotípia tervezési, a tördelési, a képszerkesztési, a kiadvány szerkesztési feladatok számítógép által nyújtott lehetőségeinek használatában. Ismerje a legújabb technikai lehetőségeket, a tervezés, az egyedi-, és a nyomdai kivitelezések lehetőségeit.
A tervezőgrafikus hallgatók számára megalapozza a főtárgyat a tervezőgrafikai szaktervezést és a kiegészítő szaktárgyakat (arculattervezés, ornamentika és heraldika, könyvkötészet, művelődéstörténet, szaktörténet, papíripari és csomagolóipari technológiák, nyomdaipari ismeretek).
A tipográfiailag felkészített hallgató a kellő szakmai gyakorlat megszerzése után legyen képes a tervezéstől a megvalósításig, a grafika és a nyomdatechnika területén járatlan megrendelő részére segítséget nyújtani, kiadványok managelését, kivitelezési művezetését elvégezni.
Mint végzett szakember tervezőként, szaktanácsadóként, tördelő szerkesztőként, vehet részt - kreatív tagját alkotva - a megrendelő és a nyomda közötti folyamatnak.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Az oktatás menetében, a gyakorlati készségfejlesztő és tervezési feladatok, a betűtörténet kronológiáját figyelembe véve, az aktuális elméleti előadásokkal párhuzamosan kerülnek kiadásra.

I. szemeszter
Elméleti tanulmányterületek
Betűtörténet
A betű kialakulása. Az írás előkészítése (mnemotechnika) a képírás (piktogramma) a fogalom jelzés (ideogramma) a hangok jelei (fonogramma). A kép elbeszélés, a szóképírás, a szóhang írás, a szóírás kifejlődésének állomásai.

Az egyiptomi írás. A képírás, a fonetizálás, a mássalhangzós jelek a deternatívum és a hieroglifikus írás kialakulása. Hieratikus és demotikus írástípusok. Az egyiptomi helyesírás, az írás eszközei és íróanyaga.

A sumér írás. A fonémák, ideogrammák és az ékírás. A héber és semita írás, Ketab Merubba kvadrát írás. Az É-szíriai, föníciai írás: alfabetikus írás.
A görög írás kialakulása. A milétoszi írás, a görög írás főbb típusai, a klasszikus alfabétum, az ógörög kurzív, az ógörög unciális és a az ógörög minuszkula.

A latin írás kialakulása. A római kapitális, a római kvadrátírás, a rusztika, a római kurzív, a római írás eszközei és íróanyagai. A könyv, a római számok.

A korai középkor írásművészete. Az unciális és változatai: félunciális, Ír félunciális, Meroving-Frank félunciális, A bizánci írásművészet. A kódexek betűi, az ADA-kéziratok, a Reims-i, Tours-i, St. Gallen-i, St. Denis-i, kódexfestő műhelyek művei. Maiuskulák-minuskulák kialakulása, palimszesztek.

A gótika írásművészete. Fraktúr típusok, a textúra és misszálé, a basztard írás típusok; Rotunda, gótikus antikva, basztard, schwabachi. Az oklevél a scriptura longior és a köznapi írás változatai. Iniciálék, könyv művészet.

A reneszánsz írás. A humanista írás, a littera moderna és littera antiqua és humanista kurzív minuszkula. Luca della Robbia, Felice Feliciano, Damiano da Miole, Leonardo da Vinci, Luca Pacioli, Francesco Torniello, Ludovico Vicentino Arrighi, Tagliente, Dürer, Pierre le Bé, Nicolas Jenson, Gutenberg, Johann von Speyer, Aldus Manutius, Griffo, Francesco da Bologna, Vietor Hieronymus, Geoffroy Tory de Bourges és Claude Garamond írásművészeti alkotásai és életművei.

A barokk és a rokokó betűművészete. A barokk és a rokokó meghatározó stílusjegyei. A holland antikva és mesterei. Cristoffel Van Dyck, Bartholomeus Voskens, Dirk, Fleismann, Elzevirek, Plantinek, és Tótfalusi Kis Miklós alkotásai és életművei. A francia antikva és mesterei. Nicolas Cochin munkássága, Nicolas Jougeon és Louis Simoneau Romain du roi? típusa, Simon Pierre Fournier betűművészete és tipometriai munkássága, betűarány felosztási rendszere, betű eredet kutatásai. Az angol antikva és mesterei. William Caslon, John Baskerwille a tipográfia újrateremtői.

A klasszicizmus betűművészete. A klasszicizmus meghatározó stílusjegyei kialakulásának technikai alapjai. Giambattista Bodoni életműve és Manuale Tipografico című betűmintakönyve. François-Ambroise Didot és Firmin Didot betűművészeti munkássága.

Gyakorlati témakörök
Kivitelezési feladatok

Alapozó ritmus gyakorlatok:
egyszerű geometriai elemsorozatok szerkesztése, kihúzása, kifestése, a manuális készség fejlesztése, a biztos eszköz-használat kialakítása, a retus technikák begyakorlása, 3-4 mintalap elkészítése.
Papír fajták megismerése:
Felfeszítési technika és levágás begyakorlása, ragasztók megismerése, szikehasználat, makett készítési technika kialakítása, dombornyomás, papír domborítási feladat.

Betűrajzolás minta alapján:
időrendben haladva betűtípus csoportonként egy-egy mintalapon teljes alfabétum szerkesztése, kifestése. Római kapitális, reneszánsz antikva, barokk antikva, klasszicista antikva. Egy grafikai lapon tetszőleges verzál típus; light, médium, bold, és valamely fokozat kurzív változatának elkészítése. Tetszőleges kurrens típus; light, médium, bold, és valamely fokozat kurzív változatának elkészítése, írása kézzel, 4-5 mintalap elkészítése.

Tervezési-kivitelezési feladatok
Monogram tervezés: két betűkép összeírása.
Logotípia: szóképek készítése.
Ellentétpár: ellentétet kifejező szavak képe egységes képben.

II. szemeszter
Elméleti tanulmányterületek
Betűtörténet

A XIX. sz. hanyatló betűkultúrája. A korszak stílus zavarai, a litográfia hatása a betűképre. A megújulás kezdete, Robert Thorne és a groteszk. Vincent Figgins az egyptienne típusok tervezője.

A betűművészet megújulása. William Boris munkássága, Caxton hatása műveire. A művészbetű, Peter Behrens és Rudolf Coch. Edward Johnston és Carl Ernst Poeschel életműve. Roger Excoffon, Adrian Frutiger, Eric Gill, Stanley Morison, Aldo Novarese, Herbert Post, Reiner Imre, Paul Renner, Georg Trump, Emil Rudolf Weiss, Hermann Zapf munkássága.

Ornamentika és léniák. A geometriai és szerves ornamentika stílusváltozásai.

Tipometria. A Didot-Berthold-Förster féle tipográfiai mértékrendszer, mértékegységek, átszámítások, a betűméretek elnevezései. Mérési feladatok a tipométer használatának begyakorlása. Az "n"számítás.

A betű anatómiája. Olvashatóság, optikai méretek, optikai csalódások, betűszerkesztési metódusok, egalizálás

A nem európai írások. Keleti, arab, cirill írások sajátosságai, kialakulásuk főbb jellemzői

Gyakorlati témakörök
Kivitelezési feladatok

Betűrajzolás minta alapján:
Időrendben haladva betűtípus csoportonként egy-egy mintalapon teljes alfabétum szerkesztése, kifestése. Talpas lineáris antikva, talp nélküli lineáris antikva. Egy grafikai lapon tetszőleges verzál típus; light, médium, bold, és valamely fokozat kurzív változatának elkészítése. Tetszőleges kurrens típus; light, médium, bold, és valamely fokozat kurzív változatának elkészítése. Számok, írásjelek, ékezetek, különleges karakterek szerkesztése, Kalligráfia, kódex, schönsrift, angol kalligrafika, keleti kézírások, modern típusok írása kézzel, 4-5 mintalap elkészítése ill. antikva típusok átalakítása.

Tervezési-kivitelezési feladatok
Betűembléma, betűkép: a szó kezdőbetűje fejezze ki a szó tartalmát - 2-3 feladat.
Számnév kép tervezés: valamely karakter rejti a számot pl. ().
Stílus gyakorlat: szókép kompozíció, minden karakter más típus.
Tükör-szókép tervezés: oda-vissza olvasható, szimmetrikus szókép.
Kép és szöveg: adott emblémához több szövegkép készítése.
Kép szövegek, kép versek, betűplakát, typoposter: a mondanivaló megjelenítése csak tipográfiai eszközökkel.
Betű tervezés: meglévő típus néhány tagjából felépíteni a hiányzókat.
Betű tervezés: új típus kialakítása.
Betű tervezés: meglévő típus néhány tagjából felépíteni a hiányzókat.
Betű tervezés: új típus kialakítása.

III. szemeszter
Elméleti tanulmányterületek
Betűtípusok és osztályozásuk
Reneszánsz antikva:
I. Velencei változatok II. Francia változatok
1. korai velencei forma, 2. kiforrott forma, 3. modern forma
Barokk antikvák:
1. holland típus, 2. angol típus, 3. francia típus, 4. modern típus
Klasszicista antikvák:
1. korai típus, 2. késői típus, 3. újság típus, 4. modern típus
Betűtalpas lineáris antikvák (Egyptienne):
1. korai típus, 2. késői típus, 3. modern változatok, 4. írógépbetű
Talp nélküli lineáris antikvák (Groteszk):
1. korai típus, 2. modern típus
Különleges változatok:
1. talp nélküli antikvák, 2. egyéni típusok, 3. történeti típusok
Kézírást követő típusok:
1. váltakozó vonalúak, 2. árnyékolt vonalúak, 3. egyenletes vonalúak, 4. ecsetvonásúak
Törtvonalú típusok (fraktúr):
1. textúra, 2. rotunda, 3. schwabachi, 4. fraktúr
Dísz- és reklámtípusok, iniciálék:

Tördelési ismeretek. Lapméretek, tükör arányítás, méretezési feladatok ciceróban, tükör méretezés, egy és több hasábos tükrök, szabad formájú szöveg-box, linkelés, sortávok, szóköz, betűköz, kerning, track és beállításának határai, baseline, baseline shift, jobbra-, balra-, középre-, hasábra- és szabad soros zárások, bekezdések, tabulálások, stílusok; light, book, normal, semibold, bold, extrabold, italic-kurzív, outline, shadow, caps-verzál, small caps, kurrens. Szedési gyakorlatok a számítógépen, magyar- és idegen nyelvű szövegek helyesírás ellenőrzése, elválasztása, a tanult fogalmak gyakorlati elsajátítása.

Képszerkesztési ismeretek. Ciceró-cm átszámítások, képeredetik komponált beméretezése nagyításra-scannelésre, scannelés, képméret, képfelbontás, fekete-fehér-, Gray scale-, RGB-, négyszín color képek, autotípia, fototípia, photoshop-, tiff-, és eps állományok, nagyítási-kicsinyítési lehetőségek, Szabad formájú kép-box, képszerkesztési lehetőségek.

Kép és szöveg kapcsolata. Kifutó méretű képek, kép a tükrön kívül, kép nyomja a szöveget, szöveg a képen, alnyomatok, kép a hasábban, kis kép mint font, iniciálék.

Nyomdatechnikai ismeretek (elmélet). alapvető nyomdatechnikák, nyomdai előkészítés, scannelés, levilágítás, rácsok, montírozás, nyomás, kötészeti munkák, vágás, stancolás stb.

Gyakorlati témakörök
Tervezési-kivitelezési feladatok
Számítógépes (Mac) alapismeretek elsajátítása
A gép mint grafikai eszköz használata, jártasság szerzés a professzionális DTP szoftverek kezelésében, azok elsajátítása, kreatív használata. A tervezési feladatok kivitelezésének egy része történhet manuálisan is, azonban a szedési, tördelési, lapszerkesztési, egalizálási, feladatok számítógépes megoldást igényelnek.

Kép és szöveg: leporelló tervezés fiktív kép és szöveg beragasztással.
Kép és szöveg: tördelési gyakorlat. (Quark XPess)
Egalizálási gyakorlatok: címsorok szedése. (Quark XPess)

IV. szemeszter
Elméleti tanulmányterületek:
Betűtípus ismeret. A történeti a mai és a reklám betűk beazonosítása, eredeti nevük, szerzőik ismerete. (Letraset katalógus, Typecosmic, egyéb betűminta könyvek alapján)

A Layout. Kép és szöveg tördelési tervek, adat meghatározások és szabványos jelölések gyakorlása.

Könyv, leporelló, újság. Szerkezete, kötés fajták, könyvragasztási technológiák, gerinc, könyv tok, előzék, fóliák, terjedelem, ívek, ívek montírozása, krúdák, prospektus és leporelló hajtogatások, fülek, tasakok, bieggelés, stancolás, norma számok, kolofon-impresszum, idegen nyelvű mutációk tipografikai problematikája, kopf, sajtóhirdetés, headline.

Gyakorlati témakörök
Kivitelezési-tervezési feladatok
Kép szövegek, kép versek, betűplakát, typoposter: a mondanivaló megjelenítése csak tipográfiai eszközökkel, az arculattervezés tipográfiai feladatai.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Kötelező irodalom:
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége - számítógéppel Tölgyfa kiadó, Budapest - 1998.
Suzanne West: Stílusgyakorlatok UR kiadó, Budapest - 1998.
Kéki Béla: Az írás története Vince kiadó, Budapest - 2000.

Ajánlott irodalom:
Szántó Tibor: A betű Akadémiai Kiadó, Budapest - 1965
Georges Jean: Az írás, az emberiség emlékezete, Park kiadó, Budapest - 1991.
Karen Brookfield: Az írás, Park kiadó, Budapest - 1975.
Radics-Ritter: Laptervezés-Tipográfia , A magyar Újságírók Országos Szövetsége, 1976.
Hajman György: A könyv műhelyében, Szépirodalmi Kiadó, Budapest - 1979.
Gerstner-Niggli: Kompendium für Alphabeten, Verlag Arthur Niggli, München - 1972
Ruedi Rüegg: Basic Typography, Design With Lettera, ABC-Verlag, Zürich - 1989
Takenobu Igarashi: Design Rock influence Scissors concept Paper image
Graphic-sha Publishing Co. Ltd., Tokyo - 1991
The Graphic Language of Neville Brody - By Jon Wozencroft, Thames and Hudson - 1991
Elfriede Laschitz: Calligraphy, Bruckmann KG, München - 1994
A mai magyar plakát Műcsarnok, Budapest
100+1 Éves a magyar plakát Műcsarnok, Budapest - 1986.
Typecosmic, Robundo Publishing Inc., Tokyo - 1991.
IMINFO, Iminfo kiadó, Szentendre - 1996.
TYPOGRAPHY Select from the Graphis Anuals Graphis Press Corp., Zürich - 1994.
Letraset, Betűkatalógus
GRAPHIS, Graphis Press Corp.
GRAPHIS LOGO, Graphis Press Corp.
GRAPHIS ANNUAL REPORTS, Graphis Press Corp.
PRINT & PUBLISHING, Print & Publishing Kiadó, Budapest
EMIGRE, Byron Preiss Visual Publ. Inc.

Felhasználandó fontosabb technikai és segédeszközök:

Tantárgyi grafikai eszközök:
Írásvetítő, Fénymásoló: A/3, (zoom 50%-tól 200%-ig 1%-os léptetési lehetőséggel)
Számítógéppark: lMac, Macintosh G3 (tól), 2 GB HD / min. 48 MB RAM, CD ROM, APPLE 21'monitor 16m színfelbontás, bővített magyar billentyűzet, és min. 2 db Power Macintosh 7600/132 MHz, 1,2 GB HD / min. 32 MB RAM, CD ROM, Apple Vision 17'monitor 16m színfelbontás, bővített magyar billentyűzet. A számítógépek és perifériák hálózatra kötve (Ethernet). Perifériák: Külső cserélhető lemezes (ZIP stb.) meghajtó, 10 db cserélhető adathordozó lemez (ZIP, Jaz stb.), Post Script Laser nyomtató (600 dpi), A/4 Színes nyomtató, Színes lapszkenner dia feltéttel, Wacoom Art Pad. DTP szoftverek: Fontographer, Macromedia FreeHand, Adobe Illustrator, Quark XPress, OmniPage, Lektor, vagy Helyes-e (magyar elválasztó és helyesírás ellenőrző program), Typogó.

Személyes grafikai eszközök:
Csőtoll készlet, retus eszközök, ceruzák, vonalzók, körzők, különböző méretű lapos ecsetek, rajz és lapos írótollak, festékek, tusok, különféle ragasztók, olló, szike, rajztábla B/2, papírok, Typometer, Pantone Color Formula Guide, nyomdai lupe, 1 db cserélhető adathordozó (ZIP, FlasMemory), stb.