bezárás

Korszellem és építészet

Kód:

LTKÉP

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4K 3
A tantárgy címe: Korszellem és építészet
A tantárgy rövidített címe: Korszellem és építészet
Tantárgykódja: LTKÉP
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Csanádi Judit
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Képzési idő hetente: 4
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 5
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium
Tanulmányi követelmények: az órákon való jelenlét, a kötelező szakirodalom ismerete, a gyakorlati feladatok elvégzése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: félévközi feladatokon keresztül, illetve a vizsgán
Az osztályzat kialakításának módja: Félévközi elméleti és gyakorlati feladatok eredménye alapján
Vizsgakövetelmények: A kollokvium az elméleti összefüggések ismeretére alapozott gyakorlati probléma megoldására irányul
Oktatási módszerek: Előadások szemináriumi formában, az adott problémakör elemző tárgyalásával, a diákok által kutatott terület előadásainak közös feldolgozása, gyakorlati téralkotó feladat megoldása
Javasolt tanulási módszerek: Az előadások figyelemmel kísérése, a szakirodalom megismerése, a gyakorlati feladatok elvégzése
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: félévenként kettő
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: egy elméleti tanulmány, és egy gyakorlati térelemző feladat
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A színpadi és filmes díszlettervezés területén a tér kifejezési eszközeinek megismerése és pontos művészi alkalmazásának elmélyítése
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tantárgy a kultúrtörténet hiedelem- és vallástörténetének átfogó megismerését tűzi ki céljául, abból a szempontból, hogy az emberi társadalom által talált, használt, alakított és épített terek hogyan fejezik ki a létrehozó korszellemet.
Ez a társadalom szakrális építészettörténete, amely a mindenkori kultúra hordozója. Természeténél fogva kapcsolódik az írott történelemhez, a kor valamennyi művészetéhez, s ezek összességében a korszellemhez. Fizikai mivoltukban a kor gazdasági és technológiai feltételei is tetten érhetőek.
A színpadi látványművészetben a tér állandó változásában szervesen követi a dráma folyamatát, s kifejező ereje a fent leírtak összefüggéseiben rejlik.
A kultúrtörténeti megismerést a tér nyelvezetének, összefüggéseinek és szabályainak meghatározása követi.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története; /I. II. III./
Frazer: Aranyág
M. Eliade: Az örök visszatérés mítosza
Graves: Görög Mitológia
Kerényi: Mitológia
Mezopotámiai regék és mondák
Egyiptomi regék és mondák
Kelta regék és mondák
Északi népek regéi
Germán regék és mondák
Képes krónika
Pevsner: Az európai építészet története
Szentkirályi: Az építészet története
Az építészet története /I-VIII./
/Istvánfi: Őskor. Népi építészet
Hajnóczy: Ókor
Cs. Tompos: Középkor, kelet és Bizánc
Zádor: Romanika
Sódor: Gótika
B. Szűcs: Reneszánsz, Barokk, Klasszicizmus, Romantika?
Vámossy: Korunk építészete/
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Epidiaszkóp, írásvetítő, diavetítő, video-lejátszó, Tv