bezárás

Vizuális dramaturgia

Kód:

LTVDR

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2
A tantárgy címe: Vizuális dramaturgia
A tantárgy rövidített címe: Viz.dramaturgia
Tantárgykódja: LTVDR
Felelős tanszéke: Látványtervező Tanszék
Oktatója: Duró Győző
Melyik tantárgycsoportba sorolt: szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): kollokvium, gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: rendszeres óralátogatás, alapos tájékozódás a szakirodalomban, szemeszterenként egy külön feladat megoldása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: a kiselőadás formájában megoldott külön feladat szóbeli értékelése; félév végén kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: elsősorban a vizsgán nyújtott teljesítmény esik latba, de a jegybe beleszámít a félévi külön feladat megoldásának színvonala is
Vizsgakövetelmények: érvényes félévvégi aláírás; szóbeli beszámoló a féléves tananyag egy - a hallgató által húzott - tételéből
Oktatási módszerek: a tananyag átadása előadás formájában történik, dia- és videofilmes, illetve vetítettképes szemléltetéssel
Javasolt tanulási módszerek: az órákon bőséges jegyzetanyag készítése, majd ennek otthoni, megértő-kiegészító földolgozása; az ajánlott szakirodalom tanulmányozása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: félévenként 1 db
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: kiselőadás
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A dramaturgia fogalmának lehető legszélesebb körű értelmezésével - e speciális szaktudomány vizsgálati módszereit előbb a színházművészet látványelemeire, majd a képzőművészetek többségére is kiterjesztve - új megközelítéseket nyújtani a vizuális alkotások megértéséhez, megítéléséhez, hatáselemzéséhez, esetleg létrehozásához.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az első szemeszter előadássorozata azt vizsgálja, hogyan érvényesül a dramaturgia a színházművészet vizuális alkotóelemeiben, s az elemzéshez - megfelelő adaptációval - fölhasználja Wölfflin híres fogalompárjait is, amelyeket a képzőművészeti ábrázolási formák leírására alkalmazott. A második szemeszter előadásai pedig a fontosabb képzőművészeti ágak alkotásaiban fölfedezhető dramaturgia működésével foglalkoznak.
I/1. A dramaturgia fogalma. A színház mint nyelv.
I/2. A színpad és a nézőtér viszonya. A színpadformák.
I/3. Sík és mélység: a színpadi tér dramaturgiája.
I/4. Sokszerűség és egység: szimultaneitás és fokuszálás.
I/5. Linearitás és festőiség: konkrét és stilizált, reális és elvont terek és öltözetek.
I/6. Imitáció és dekoráció: anyag- és formahasználat a színpadi látványban.
I/7. Világosság és homály: jelentés és hatás. A látvány "filozófiája".
I/8. Korhűség, időtlenség, aktualizálás a díszletekben és a jelmezekben.
I/9. A színész mint a látvány része.
I/10. Szöveg és látvány. Kép és zene.
II/1. Az ünnepek és rítusok dramaturgiája.
II/2. A kultikus építmények (sírok, szentélyek, labirintusok): az épület mint történet.
II/3. A középkori katedrálisok: liturgia és dramaturgia.
II/4. A buddhista templomok: meditáció és dramaturgia.
II/5. A reneszánsz és barokk paloták: az életöröm dramaturgiája.
II/6. A szobrászat dramaturgiai megközelítése. A szobor mint történet.
II/7. A festmény mint szituáció. A kép mint történet.
II/8. A centrális perspektíva mint dramaturgiai rendezőelv. A kompozíció mint cselekmény.
II/9. Az absztrakt művészet: "a dramaturgia halála"?
II/10. Színház a képzőművészet határán: a body-art, a performance, a happening és az akció dramaturgiája.
II/11. A fotótól a filmig: tér és idő egymáshoz rendelése.
II/12. Filmdramaturgia: építőszerkezet és drámai szerkezet.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): ALMÁSI Miklós: Maszk és tükör. Esszé a dramaturgiáról. Bp., 1966., Magvető.
APPIA, Adolphe: A zene és a rendezés. I. köt. Bp., 1968., Színháztudományi Intézet - NPI.
ARNHEIM, Rudolf: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Bp., 1979., Gondolat.
BARBA, Eugenio: Papírkenu. Bevezetés a színházi antropológiába. Bp., 2001., Kijárat.
BERGER, René: A festészet felfedezése. I-II. köt. Bp., 1973., Gondolat.
BÍRÓ Yvette: A film drámaisága. Bp., 1967. Gondolat.
BÍRÓ Yvette: A film formanyelve. Bp., 1964., Gondolat.
BROOK, Peter: Az üres tér. Bp., 1973., Európa.
CHASTEL, André: Fabulák, formák, figurák. Bp., 1984., Gondolat.
DE DOMIZIO DURINI, Lucrezia: A filckalap - Joseph Beuys - Egy elmesélt élet. BP., 2001., Kijárat.
DUBY, Georges: A katedrálisok kora. Bp., 1984., Gondolat.
DURÓ Győző - NÁNAY István: Dramaturgiai olvasókönyv. Bp., 1993., Marczibányi Téri Műv. Közp.
FOCILLON, Henri: A formák élete. - A nyugati művészet. Bp., 1982., Gondolat.
FRANCASTEL, Pierre: Művészet és társadalom. Bp, 1972., Gondolat.
GOMBRICH, E. H.: Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája. Bp., 1972., Gondolat.
GREGORY, Richard L.: Az értelmes szem. Bp., 1973., Gondolat.
GREGORY, R. L. - GOMBRICH, E. K. (szerk.): Illúzió a természetben és a művészetben. Bp., 1982., Gondolat.
GROTOWSKI, Jerzy: Színház és rituálé. Pozsony - Bp., 1999., Kalligram.
GUZSIK Tamás: Szakrális építészeti terek funkcióelemzése. I-III. köt. Bp., 1988., BME.
HARLAN, Volker: Mi a művészet? Műhelybeszélgetés Beuysszal. Bp., 2001., Metronóm.
HEVESI Sándor: Az előadás, a színjátszás és a rendezés művészete. Bp., 1965., Gondolat.
HEVESI Sándor: Színház. Bp., 1938., Singer és Wolfner.
ITTEN, Johannes: A színek művészete. Bp., 2002., Corvina.
KÁLLAI János - KARÁDY Kázmér - TÉNYI Tamás: A térélmény kultúrtörténete és pszichopatológiája. Bp., 1998., Tertia.
KANTOR, Tadeusz: Halálszínház. Bp., 1994., MASZK - OSZMI.
KAPROW, Allan: Assemblage, environmentek & happeningek. Bp., 1998., Artpool - Balassi - Tartóshullám.
KEPES György: A látás nyelve. BP., 1979., Gondolat.
LÜTZELER, Heinrich: Absztrakt festészet. Jelentősége és határai. Bp., 1970., Corvina.
MIKLÓS Pál: Vizuális kultúra. Elméleti és kritikai tanulmányok a képzőművészetek köréből. Bp., 1976., Magvető.
MIKLÓS Pál: A Zen és a művészet. Bp., 1978., Magvető.
MOHOLY-NAGY László: Az anyagtól az építészetig. Bp., 1972., Corvina.
MOHOLY-NAGY László: Festészet / Fényképészet / Film. Bp., 1978., Corvina.
PANOFSKY, Erwin: A jelentés a vizuális művészetekben. Bp., 1984., Corvina.
RAKODCZAY Pál: Dramaturgia. Pozsony - Bp., 1902., Stampfel.
SCHECHNER, Richard: A performance. Esszék a színházi előadás elméletéről. Bp., 1989., Múzsák.
SIMHANDL, Peter: Színháztörténet. Bp., 1998., Helikon.
SZÉKELY György: Színházesztétika. Bp., 1984., Tankönyvkiadó.
SZÉKELY György: Színházi mi micsoda. Tanulmányok a színházművészet alapjairól. Bp., 1976., NPI.
SZÉKELY György: A színjáték világa. Egy művészeti ág társadalomtörténetének vázlata. Bp., 1986., Gondolat.
SZŐKE Annamária (szerk.): A performance-művészet. Bp., 2001., Artpool - Balassi - Tartóshullám.
WORRINGER, Wilhelm: Absztrakció és beleérzés. Bp., 1989., Gondolat.
WÖLFFLIN, Heinrich: Művészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlődésének problémája az újkori művészetben. Bp., 1969., Corvina.
ZOLNAY Vilmos: A művészetek eredete. Pokoljárás. Bp., 1983., Magvető.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: televízió, videolejátszó, diavetítő, írásvetítő.